ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az álláspályázatokkal összefüggő személyes adatkezelésekről

 Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportba tartozó munkáltató (a továbbiakban: „Társaság”, „Adatkezelő” vagy „Munkáltató”) mint adatkezelő a benyújtott álláspályázatokkal kapcsolatosan gyűjti és kezeli a jelentkező természetes személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) személyes adatait, illetve esetlegesen különleges adatait, amennyiben a Jelentkező kapcsolatba lép a Társasággal - ideértve a https://www.energiakarrier.hu/allas weboldalon keresztül történő jelentkezést is - és álláspályázatot nyújt be. 

Fogalmi meghatározások:

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

 • Különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Jelen tájékoztatóban kerülnek rögzítésre a Társaságnál alkalmazandó, álláspályázatokkal kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési elvek, szabályok és a Jelentkezők jogai.

Tájékoztatjuk, hogy ha a konkrét álláspályázatán túlmenően, továbbra is tájékoztatást kíván kapni az Adatkezelőnél fennálló álláslehetőségekről, külön hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy jelen pályázati anyagának beadását követő 1 évig a Társaság az Ön részére tájékoztatást nyújtson a fennálló további álláslehetőségekről. Tájékoztatjuk, hogy adatai e célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulása teljesen önkéntes, hozzájárulásának meg nem adása semmilyen formában nem befolyásolja pályázati anyagának elbírálását. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Adatkezelőnél munkavállalói ajánlási rendszer („Ajánlási rendszer”) működik. Ennek keretében, amennyiben Ön a betöltendő állásról, az Adatkezelő valamelyik munkavállalóján („Ajánló személy”) keresztül értesült, és Ön az álláspályázatában megjelölte az ajánló személyt, úgy annak a megadott személyes adatai csak a pályázati eljárásban, az ajánlási rendszer keretében kerülnek kezelésre. 

A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek, és az adatvédelmet, adatkezelést érintő egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

I. ADATKEZELŐK/ADATFELDOLGOZÓK 

 

ELMŰ Nyrt.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • postai cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: www.elmuemasz.hu;
   

ÉMÁSZ Nyrt.

 • székhely: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.
 • postai cím: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: www.elmuemasz.hu;
   

ELMŰ Hálózati Kft.

 • Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
 • postai cím: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: www.elmuhalozat.hu
   

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

 • Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
 • postai cím: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: www. emaszhalozat.hu
 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • postai cím: 1391 Budapest, Pf.: 224;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: www.elmuemasz.hu
   

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

 • székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b
 • postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: www.elmuemasz.hu
 

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • postai cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: www.elmuemasz.hu;
   

 Amennyiben az álláspályázatot meghirdető (leendő) Munkáltató az ELMŰ Nyrt., illetve az ÉMÁSZ Nyrt., úgy ezen cégek adatkezelőként járnak el. Abban az esetben, ha az álláspályázatot meghirdető Munkáltató nem az ELMŰ Nyrt., illetve az ÉMÁSZ Nyrt., hanem az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport más tagja, úgy adatkezelőnek a Munkáltató minősül, az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. pedig adatfeldolgozóként jár el.

II.ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Dénes Sándor
1132 Budapest, Váci út 72-74.
+36 1 238 1000, sandor.denes@elmu.hu
 

III.KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A kezelt adatok köre: név, nem, születési dátum, ország, állampolgárság, állandó lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím, iskolafajta, intézmény/képzési hely, szakképzés, végzettség, tevékenység más/előző munkaadónál, alkalmazási viszony más munkaadóknál, munkakör, email, személyügyi törzsszám, arckép (képmás), telefonszámok (mobil, magán). A Jelentkező által (így különösen az önéletrajzban, kísérőlevélben) megadott további személyes adatok, ideértve a Jelentkezővel kapcsolatosan a Társaság munkatársai által a személyes interjúztatás során készített feljegyzéseket is amennyiben azok tartalmaznak személyes adatot.

Amennyiben a Jelentkező pályázati anyagában különleges személyes adatot, így megváltozott munkaképességére, egészségromlására, vagy egészségkárosodására vonatkozó adatot is megad, az adatkezelés ezen adatkörökre is kiterjed.

A Társaság minden Jelentkezőt értesít a pályázati eljárás eredményéről, a sikertelen Jelentkezőket is. Így a Társaság által kezelt adatok köre kiterjed a Társaság által a pályázati eljárással kapcsolatosan levont következtetésekre is.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

ADATKEZELÉSI CÉLOK

A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja:

1. potenciális munkavállalók felkutatása, kiválasztása, munkaerő biztosítása, a meghirdetett munkakör sikeres betöltése, ennek keretében: az álláspályázat elbírálása (többek között az álláspályázat benyújtásával, a kiválasztási eljárással, illetve a felvételi eljárás lefolytatásával összefüggő adatkezelések), 

2. a Jelentkező munkaköri alkalmasságának felmérése

3. tájékoztatásnyújtás a kiválasztási folyamattal kapcsolatban

4. amennyiben a Jelentkező külön hozzájárul ahhoz, hogy 1 éven belül további álláslehetőségekről is tájékoztassa őt a Társaság, az adatkezelés célja a további álláslehetőségekről történő tájékoztatás is, melynek célja végeredményben az állás betöltése.

A Jelentkező munkaköri alkalmasságának felmérése körében az alábbi felmérésekre kerülhet sor: 

1. Kompetenciák, szakmai tudás értékelése, alkalmasság megítélése munkaviszony létesítése érdekében, adott esetben GDPR szerinti profilalkotás megvalósításával

Az alkalmassági vizsgálat a megpályázott munkakör betöltéséhez szükséges készségek, képességek, kompetenciák felmerésére irányul, mindenkor tiszteletben tartva a Jelentkező magánéletét és személyiségi jogait

A vizsgálatok során profilalkotás is történhet, az alkalmazott logikával kapcsolatos leírás lejjebb olvasható.

A vizsgálat jelentősége és következménye az érintettre nézve: a tesztek készségeket, képességeket, kompetenciákat, attitűdöket, motivációt mérnek és értékelnek, mely értékelések befolyásolhatják a megpályázott munkakörre való alkalmasság megítélését, így a kiválasztási döntés kimenetelét is.

A vizsgálat eredményéről a HR terület és az adott állást meghirdető szakterületi vezető kap tájékoztatást.

A hagyományos kiválasztási eszközökön (pl. interjú, tudásfelmérés) túl, az Adatkezelő az alábbi eszközöket, módszereket veheti igénybe:

 • Assessment Center (AC): Az új munkatársak kiválasztása során alkalmazott módszer, amelynek célja, hogy a kiválasztandó jelöltek várható beválását felmérjék. A jelölteket a betöltendő munkakörre jellemző feladatok elé állítják, és viselkedésükből, reakcióikból igyekeznek arra következtetni, hogy hogyan boldogulnának az adott munkakörben. A résztvevők a feladatokat értékelő csoport jelenlétében hajtják végre, amely ily módon képes a különböző jelölteket értékelni, összevetni. Az értékelők a következő személyek közül kerülnek ki: az állást meghirdető szervezeti egység vezetői, e szervezeti egység munkatársai, HR szakértők.
 • PI: The Predictive Index (Viselkedés Felmérés) a munkahelyi magatartást jellemző hajtóerők összehasonlításával és összefüggéseivel feltárja az emberek egyedi motivációs szükségleteit.
 • Profile XT: A felmérések egyéni kompetenciák feltérképezését szolgálják. A feltérképezésre kerülő kompetenciák az Társaság számára információt nyújtanak arról, hogy az állásaikra jelentkező munkatárs-jelöltek vagy a munkatársaik munkahelyi eredményességének javításához milyen egyéni fejlesztés szükséges. A felmérések kérdőíveiben található kérdések egyértelműek, kizárólag a munka világában szükséges kompetenciák, tulajdonságok feltérképezését szolgálják.

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

2.Egészségügyi alkalmasság felmérése

Az adatkezelés célja: a Jelölt egészségügyi állapotának felmérése a meghirdetett munkakör betöltéséhez szükséges egészségi állapotnak való megfelelés megállapítása céljából, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeinek biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

 Az adatkezelés jogalapja főszabályként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, a következő kivételekkel:

Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyaga kapcsán különleges személyes adatokat is megad, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyaga kapcsán megváltozott munkaképességére, egészségromlására, vagy egészségkárosodására vonatkozóan is ad meg személyes adatot, az Adatkezelő ezen adatokat szintén a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, kifejezett hozzájáruláson alapulva kezeli. 

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult a Jelentkező adatait kezelni, amely ekként ellehetetleníti a pályáztatási eljárás további folytatását a Jelentkező vonatkozásában. 

Adatkezelő a toborzási tevékenysége során a Jelöltek szakmai adatbázisokból (pl. LinkedIn) beszerzett személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a saját jogos érdekéből kapcsolatfelvétel céljából kezeli.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bek. b) pont, azaz az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges. Az adatkezelésre irányadó az Mt. 10. § (1) bek.  Az 1993. évi XCIII. tv 60. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1-14. §-ai rendelkeznek részletesen a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzéséről.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Jelentkező személyes adatait a Társaság részére önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben a Jelentkező nem ad át elégséges információt, lehetséges, hogy nem értékelhető megfelelően a Jelentkező alkalmassága. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Jelentkező felel személyes adatai helyességéért és pontosságáért. 

A más által a fenti célból történő, Jelentkezővel kapcsolatos adattovábbításért a Társaság kifejezetten kizárja felelősséget, úgyszintén az adatok nem teljeskörűen, vagy pontatlanul történő megadásából eredő bármely kárért. 

Jelen tájékoztatóban felsorolt, Társaságcsoportba tartozó adatkezelőkön és feldolgozókon kívül, más adatfeldolgozó által történő, jelentkezővel kapcsolatos adattovábbításért a Társaság szintén kifejezetten kizárja a felelősséget.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör betöltetlen marad.

 V. CÍMZETTEK

1.  Adatfeldolgozók:

A Társaság az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez az alábbi, az I. pontban fel nem sorolt, további adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

ELMŰ-ÉMÁSZ karrierportál üzemeltetése: KoTo IT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Dugonics u. 39., cégjegyzékszám: 13 09 118174, adószám: 14215128-2-13, képviseli: Kolozsvári Károly)

Fájlszerverek üzemeltetése: T-Systems Magyarország Zrt. (www.t-systems.hu). 

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás: Főnix Med Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 198., cégjegyzékszám: 01-10-044763, adószám: 12853104-2-43, képviseli: Dr. Molnár Júlia vezérigazgató)

2. Egyéb címzettek, akik részére adattovábbítás történik:

A jelentkező alkalmassági vizsgálatához kapcsolódóan a Társaság az alábbiak részére végez adattovábbítást: 

 • Profiles International Hungary Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szilfa u. 6.; levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 16., II. em. 10.; cégjegyzékszám: 01-09-681312; adószám: 11883809-2-41, képviseli: Székely Gábor ügyvezető igazgató) 
 • Foresight Solutions Menedzsment Tanácsadó Kft. (székhely: 1141 Budapest, Zsigárd u. 13.; adószám: 23464777-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-966787, képviseli: Kiss Ildikó Teréz)

Iskolaszövetkezeten keresztüli diákfoglalkoztatás létrejötte céljából:

 • Fürge Diák Iskolaszövetkezet (www. furgediak.hu), ELTE Iskolaszövetkezet (www.isz.elte.hu), ProDiák Iskolaszövetkezet (www.prodiak.hu), MŰISZ Iskola-szövetkezet (www.muisz.hu)

Tájékoztatjuk, hogy a címzetti kör változhat. A mindenkori aktuális címzetti lista az alábbi internetes elérhetőségen érhető el: 

https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato
https://www.energiakarrier.hu/hu/info/nyilatkozat

VI. HOZZÁFÉRÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók azon munkavállalói, akik az álláspályázatok elbírálási folyamatában részt vesznek, így az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. HR Igazgatóságának toborzási, kiválasztási, munkaügyi adminisztrációs feladatainak ellátásában részt vevő munkavállalói, vezetői, továbbá az Adatkezelő Munkáltató azon munkavállalói, jellemzően vezetők, akik érintettek az adott munkakör betöltésében, az arra történő toborzásban, kiválasztásban – a rájuk vonatkozó munkajogi szabályokkal összhangban – jogosultak a Jelentkező adatait megismerni a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezeléssel összefüggésben. 

Belső álláspályázatnál, sikeres pályázat esetén a Jelölt eredeti munkáltatójánál a Jelölt vezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója is értesül az álláspályázat eredményéről, és az új munkakör betöltéséhez szükséges adatokról a Jelölt vonatkozásában.

VII. MEGŐRZÉSI IDŐ

A Társaság a felvételre került és a felvételre nem került Jelentkezők személyes adatait eltérő időtartamig kezeli. 

Az Adatkezelő a felvételre került Jelentkező által megadott személyes adatokat (ide értve az önéletrajzában, valamint a kísérő levélben rögzített személyes adatait), a Jelentkező által történő adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat elbírálásától (állás betöltésétől) számított hat hónapig tárolja azzal, hogy mindazon adatok, amelyeket a Munkáltató a munkaviszony létesítése és fennállása során kezel, nem kerülnek törlésre, de azok kezelésére a munkaviszony létesítésekor kiadott adatkezelési tájékoztató irányadó.

A kiválasztási folyamat során, a pályázati eljárás lezárultával a felvételre nem került Jelentkezők személyes adatait a munkakör más Jelentkezővel történő betöltését követő 6 hónap elteltével töröljük. Ezen időtartam alatt a megpályázott állással kapcsolatban megkereshetjük, annak megüresedése esetén.

A fentiek alól kivétel, ha a Jelentkező a jelentkezése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a személyes adatait, a jövőben megüresedő pozíciók betöltése érdekében. Ez esetben az Adatkezelő a Jelentkező személyes adatait 1 évig őrzi meg, azt követően azt visszaállíthatatlanul törli.

Az adatkezelés céljának elérésekor, a megőrzési idők figyelembe vételével a Társaság köteles a megadott adatokat, ideértve a Jelentkezővel kapcsolatosan a Társaság munkatársai által a személyes interjúztatás során készített feljegyzéseket is törölni. 

A Társaság köteles törölni a jelen tájékoztatóval érintett adatokat, amennyiben

 • a fentiek szerinti megőrzési idő eltelt;
 • saját mérlegelési jogkörben úgy dönt, hogy a meghirdetett pozíciót nem kívánja betölteni; vagy
 • ha a Jelentkező visszavonja pályázatát. E körben a Társaság rögzíti, hogy amennyiben egy Jelentkező a pályáztatási eljárás lezárultát megelőzően kéri személyes adatai törlését, úgy az Adatkezelőnek már nem áll módjában a továbbiakban kezelni személyes adatait, és így a Jelentkező a továbbiakban nem vehet részt a pályáztatási eljárásban, kivéve, ha újra megadja hozzájárulását a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. 

A törlés – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb a fentiekben megjelölt megőrzési idők lejártától számított 30 napon belül megtörténik.

VIII. ÉRINTETTI JOGOK

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó személyes adatokat.  

Ezen túlmenően is az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést;
 • a Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, figyelemmel a fentebbi, megőrzési időkre is; 
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre. Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, ha az adatkezelés: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges; 
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

Hozzáféréshez való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja; 
 • a Jelentkező személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Jelentkező jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Jelentkezőre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Jelentkező ezt másként kéri. 

Korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

 • a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja; 
 • az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri; 
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

 • a Jelentkező hozzájárulásával, 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

A Jelentkező a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

Fontos, hogy nem illeti meg a Jelentkezőt a tiltakozás joga:

 • hozzájáruláson
 • szerződés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén

alapuló adatkezelések esetén.

Helyesbítéshez való jog

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adathordozhatósághoz való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy 

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy 
 • ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és 
  • az adatkezelés automatizált módon történik. 
 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Automatizált adatkezeléssel hozott döntés alóli mentesülés

A Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez tehát a Jelentkezőt megillető alanyi jog, nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

A Társaság automatizált adatkezelésre csak akkor jogosult, ha

 • a Jelentkező és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi; vagy
 • a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az első és a harmadik esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Jelentkezőnek legalább azt a jogát, hogy 

 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, 
 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és 
 • álláspontját kifejezze. 

A fenti esetekben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve, ha az érintett ahhoz kifejezett hozzájárulását adta, vagy ha jelentős közérdek áll fenn, és csak abban az esetben, ha a Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatkezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor az adatvédelmi tisztviselőhöz forduláson kívül jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet 

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH elérhetőségei: cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,  telefonszám: +36 (1) 391-1400 ; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu)
 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél, amely az ügyben soron kívül jár el, 

továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal (adatkezelővel) szemben.

A Társaság fenntartja jogát a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Hatályos: 2019. szeptember 1. napjától