ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

az álláspályázatokkal összefüggő adatkezelésekről

 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportba (cégcsoport) tartozó munkáltató (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) mint adatkezelő a benyújtott álláspályázatokkal kapcsolatosan gyűjti és kezeli a jelentkező természetes személyek (a továbbiakban: „Jelentkező” vagy „Jelentkezők”) személyes adatait, illetve esetlegesen különleges adatait, amennyiben a Jelentkező kapcsolatba lép velünk - ideértve a https://www.energiakarrier.hu/allas weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő jelentkezést is - és álláspályázatot nyújt be. 

Jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) kerülnek rögzítésre a Társaságnál alkalmazandó, álláspályázatokkal kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési elvek, szabályok és a Jelentkezők jogai.

A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete ( „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezési szerint kezeli.

 

I.ADATKEZELŐ 

 

ELMŰ Nyrt.

•székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; 

•cégjegyzékszám: 01-10-048576;

•postai cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;

•e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu

•honlap cím: www.elmu.hu;

•telefonszám: 06-1 238-38-38

 

ÉMÁSZ Nyrt.

•székhely: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.

•cégjegyzékszám: 05-10-000067;

•postai cím: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.

•e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu

•honlap cím: www.elmuemasz.hu;

•telefonszám: 06-1 238-38-38

 

ELMŰ Hálózati Kft. 

•Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

•cégjegyzékszám: 01-09-874142 

•postai cím: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.

•e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu

•honlap cím: www.elmuhalozat.hu

•telefonszám: 06-1 238-38-38

 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

•Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.

•cégjegyzékszám: 05-09-013453 

•postai cím: 3525 Miskolc Dózsa György út 13.

•e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu

honlap cím: www. eloszto.émász.hu

•telefonszám: 06-1 238-38-38

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

•székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; 

•cégjegyzékszám: 01 09 710432; 

•postai cím: 1391 Budapest, Pf.: 224; 

•e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu 

•honlap cím: www.elmu-emasz.hu

•Telefonszám: 06-1 238-38-38

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 

•székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b

•cégjegyzékszám: 01-09-874155

•postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b

•e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu 

•Telefonszám: 06-1 238-38-38

 

II.ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

neve: Dénes Sándor 

elérhetősége: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

telefonszám: +36 1 238 1229 

e-mail cím: sandor.denes@elmu.hu 

 

I. KEZELT ADATKÖR

A kezelt adatok köre: név, nem, születési dátum, ország, állampolgárság, állandó lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím, iskolafajta, intézmény/képzési hely, szakképzés, végzettség, tevékenység más/előző munkaadónál, alkalmazási viszony más munkaadóknál, munkakör, email, személyügyi törzsszám, arckép (képmás), telefonszámok (mobil, magán) - ideértve a Jelentkezővel kapcsolatosan a Társaság munkatársai által a személyes interjúztatás során készített feljegyzéseket is amennyiben tartalmaznak személyes adatot - vagy amelyet a Jelentkező a pályázat benyújtása során megadott.

A Társaság minden Jelentkezőt értesít a pályázati eljárás eredményéről, ideértve a sikertelen Jelentkezőket is. Így a Társaság által kezelt adatok köre kiterjed a Társaság által a pályázati eljárással kapcsolatosan levont következtetésekre is.

 

II.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

A Jelentkezők által az álláspályázattal összefüggésben megadott adatok kezelésének kizárólagos célja munkaerő biztosítása érdekében potenciális munkavállalók felkutatása, kiválasztása.

Az adatkezelés célja ennek keretében

az álláspályázat elbírálása (többek között az álláspályázat benyújtásával, a kiválasztási eljárással, illetve a felvételei eljárás lefolytatásával, a Jelentkezővel való kapcsolattartással összefüggő adatkezelések), 

a Jelentkező munkaköri alkalmasságának felmérése, 

tájékoztatásnyújtás a kiválasztási folyamattal kapcsolatban, és 

a meghirdetett munkakör sikeres betöltése. 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör betöltetlen marad.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. 

A Jelentkező személyes adatait a Társaság részére önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben a Jelentkező nem ad át nekünk elégséges információt, lehetséges, hogy nem tudjuk megfelelően értékelni a Jelentkező alkalmasságát. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Jelentkező felel személyes adatai helyességéért és pontosságáért. 

 

A más által a fenti célból történő Jelentkezővel kapcsolatos adattovábbításért a Társaság kifejezetten kizárja felelősséget, illetve a Jelentkezőt az adatok nem teljeskörűen, vagy pontatlanul történő megadásából eredő bármely kárért. 

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult a Jelentkező adatait kezelni, amely ekként ellehetetleníti a pályáztatási eljárás további folytatását a Jelentkező vonatkozásában. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör betöltetlen marad.

III.CÍMZETTEK

A Társaság az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe : 

Név: ELMŰ Nyrt. (kivéve, ha az adatkezelő társaság az ELMŰ NYrt.) 

Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; 

Név: KoTo IT Kft. 

Cím:  2085 Pilisvörösvár, Dugonics u. 39

 
 

IV.HOZZÁFÉRÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 

A Társaság azon munkavállalói, akik az álláspályázatok elbírálási folyamatában részt vesznek, így az ELMŰ Nyrt. HR Igazgatóságának toborzási, kiválasztási, munkaügyi adminisztrációs feladatainak ellátásában részt vevő munkavállalói, vezetői, továbbá az Adatkezelő azon munkavállalói, jellemzően vezetők, akik érintettek az adott munkakör betöltésében, az arra történő toborzásban, kiválasztásban – a rájuk vonatkozó munkajogi szabályokkal összhangban – jogosultak a Jelentkező adatait megismerni a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezeléssel összefüggésben. Belső álláspályázatnál, sikeres pályázat esetén a pályázó eredeti munkáltatójánál, a pályázó vezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója értesül az álláspályázat eredményéről, és az új munkakör betöltéséhez szükséges adatokról a pályázó vonatkozásában.

 

V.MEGŐRZÉSI IDŐ

A pályáztatási eljárás időtartamán túl – az ajánlási rendszerrel összefüggő kifizetésekre is tekintettel – további 9 hónapra terjed ki a hozzájáruláson alapuló adatkezelés. Az adatkezelés céljának elérésekor a Társaság köteles a megadott adatokat, ideértve a Jelentkezővel kapcsolatosan a Társaság munkatársai által a személyes interjúztatás során készített feljegyzéseket is, törölni. 

A Társaság köteles törölni a jelen Tájékoztatóval érintett adatokat, amennyiben

•a Jelentkezők közül egy személyt kiválasztott az adott munkakörre, azaz eléri az adatkezelés célját;

•saját mérlegelési jogkörben úgy dönt, hogy a meghirdetett pozíciót nem kívánja betölteni; vagy

•ha a Jelentkező visszavonja pályázatát. E körben a Társaság rögzíti, hogy amennyiben egy Jelentkező a pályáztatási eljárás lezárultát megelőzően kéri személyes adatai törlését, úgy az Adatkezelőnek már nem áll módjában a továbbiakban kezelni személyes adatait, és így a Jelentkező a továbbiakban nem vehet részt a pályáztatási eljárásban, kivéve, ha újra megadja hozzájárulását a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. 

•A törlés – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb a fentiekben megjelölt időponttól számított 30 napon belül megtörténik.

VI.ÉRINTETTI JOGOK

i.Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó személyes adatokat.  

Ezen túlmenően is az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, ha:

•a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

•uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést;

•a Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

•a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre. Ha a Jelentkező a közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött adatai kezelése ellen tiltakozik, az adatokat törölni kell;

•a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásának hiányában - került sor.

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, ha az adatkezelés: 

•a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges; 

•a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

•közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

ii.Hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

•az adatkezelés célja; 

•a Jelentkező személyes adatainak kategóriái;

•azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Jelentkező jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

•a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

•a Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

•a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

•ha az adatokat nem az Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

•az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Jelentkezőre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Jelentkező ezt másként kéri. 

iii.Korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén: 

•a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja; 

•az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri; 

•az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

•a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

•a Jelentkező hozzájárulásával, 

•jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

•az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

iv.Tiltakozáshoz való jog

A Jelentkező a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Jelentkező bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Jelentkező tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

Fontos, hogy nem illeti meg a Jelentkezőt a tiltakozás joga:

•hozzájáruláson

•szerződés teljesítésén

•jogi kötelezettség teljesítésén

•létfontosságú érdek védelmén

alapuló adatkezelések esetén.

v.Helyesbítéshez való jog

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

vi.Adathordozhatósághoz való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy 

•a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy 

•ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

-az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és 

-az adatkezelés automatizált módon történik. 

•kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

vii.Automatizált adatkezeléssel hozott döntés alóli mentesülés

A Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez tehát a Jelentkezőt megillető alanyi jog, nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

A Társaság automatizált adatkezelésre csak akkor jogosult, ha

•a Jelentkező és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

•az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi; vagy

•a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az első és a harmadik esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Jelentkezőnek legalább azt a jogát, hogy 

•az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, 

•a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és 

•álláspontját kifejezze. 

A fenti esetekben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve, ha az érintett ahhoz kifejezett hozzájárulását adta, vagy ha jelentős közérdek áll fenn, és csak abban az esetben, ha a Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

viii.Jogorvoslathoz való jog

Minden Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének megsértése esetén panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

 

 

A Jelentkező panaszait a következő elérhetőségen tudja érvényesíteni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 


Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.


Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410 


E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


Weboldal: www.naih.hu

Fentieken kívül az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

 

A Társaság fenntartja jogát a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Hatályos: 2018. május 25. napjától

____________________________________________________________________________________